برچسب » اقتصادی / ورزشی / تصاویر

ایجاد و توسعه باغ ها در کشور باید با نهال استاندارد انجام شود
2 روز قبل

ایجاد و توسعه باغ ها در کشور باید با نهال استاندارد انجام شود

معاون کنترل و گواهی نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور گفت: یکی از ضروریات برای ایجاد باغ های جدید و یا توسعه و نوسازی باغ های قدیمی تهیه نهال های استاندارد و سالم است.