برچسب » رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

بیمارستان «شهید رجایی» زیباسازی شد
3 ماه قبل
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

بیمارستان «شهید رجایی» زیباسازی شد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از اجرای عملیات زیباسازی بیمارستان شهید رجایی خبر داد.