برچسب » موش دوانی در منطقه ۳ کرج

موش دوانی در منطقه ۳ کرج
3 هفته قبل
به گزارش شهروند خبرنگاران سپیدار

موش دوانی در منطقه ۳ کرج

یکی از این شهروند خبرنگاران می گوید: وقتی در خیابان قدم می زنید به راحتی موش ها در خیابان ها و جدول ها قابل مشاهده هستند.