برچسب » پایگاه واکسیناسیون اتاق بازرگانی البرز

تزریق واکسن کرونا به کارگران صنعتی در پایگاه واکسیناسیون اتاق بازرگانی البرز
3 هفته قبل
رحیم بنامولایی

تزریق واکسن کرونا به کارگران صنعتی در پایگاه واکسیناسیون اتاق بازرگانی البرز

اقدام اتاق بازرگانی البرز به منظور راه اندازی پایگاه واکسیناسیون کرونا برای کارگران واحدهای صنعتی به هم افزایی بیشتر و پیشرفت کمک می کند.